Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107056
วันนี้
ทั้งหมด
402
1107056

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 21:36:03

 วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Logistic & Supply Chain) และการสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้โครงการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ             โดยมี นางวรางคณา วิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา            เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวจิราวรรณ จันทร์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรณ โรงแรมยะลารามา จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 150 คน ดังนี้

          1. ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 คน

            2. ระดับปริญญาตรี จำนวน 50 คน

S 39264503

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.