646/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558

646/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558
File Size:
390.12 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
14 สิงหาคม 2558
ลงวันที่ 13 สค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download