336/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีกาศึกษา 2558

336/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีกาศึกษา 2558
File Size:
1016.59 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
17 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 6 พค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download