337/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

337/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
File Size:
860.42 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
18 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 6 พค. 2558
 
 
 
Powered by Phoca Download