455/58 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการณ์ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างอาชีพและการมีงานทำให้ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข

455/58 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการณ์ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างอาชีพและการมีงานทำให้ประชาชนเพื่อสังคมสันติสุข
File Size:
359.75 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
22 มิถุนายน 2558
ลงวันที่12 มิย. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download